Madeline pēc lūgšanas – trešās rindas sākums

Ko lai saka – ir paga?jis ?oti ilgs laiks kopš p?d?j? Madelines papildin?juma. Bet t? k? man paies gadi pirms es šo projektu pabeigšu – es ?sti neuztraucos. Negribas ar? pies?r?ot blogu ar vienas lapas updeitiem. Š?di vi?a izskat?s pašlaik:

Madeline treš?s rindas s?kums

Ar logiem man paiet m?nesis aktru reizi kad es vi?iem eju gar?m, turkl?t tik ?oti noriebjas, ka parasti p?c tam izšuvums tiek nolikts mal? uz p?ris ned???m / m?nesi.

Lai par?d?tu kontekst? – vien? rind? ir 14 ar pusi lapas un kop? ir 12 rindu. Individu?l? lapa (viena no 195 kopum?) izskat?s š?di:

Lapas izm?ri

Nov?liet man veiksmi, jo es noteikti sajukšu pr?t? pirms šito pabeigšu. 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.