Par mani

Sveicin?ti – mani sauc Linda!

Me-close-up

Es ticu ka ikvienam ir k?ds talants. Kad man bija 8 gadi, es sev iem?c?ju izš?t skatoties uz manas vecvecmamas darbiem. Es atceros k? s?d?ju kr?sl? un ?id?ju izš?tu spilvenu (spilvens izdz?voja!). Diemž?l mana vecvecmama nomira kad man bija viens gads; m?s kop? b?tu bijušas super?ga komanda! Man tika iem?c?ts tambor?t kad man bija 6 gadi, ad?t kad man bija 11 un es izmantoju šujmaš?nu kad man bija 9.

Var?tu teikt ka visa mana ?imene nodarbojas ar k?du no š?m prasm?m. Kopš b?rn?bas es esmu šuvusi un tambor?jusi, un tagad aptuveni 20 gadus v?l?k es v?los dal?ties ar jums manos darbos 🙂