Category: Radoši

0

Mulinē diegu šabloni no Ziemassvētku kartiņām

Šodien t?rot savu rokdarbu skap?ti, es atradu Ziemassv?tku kart?tes, ko es tur nobeidzin?ju aptuveni m?nesi atpaka?. Es nol?mu par?d?t jums, ko es ar vi??m izdar?ju. Daudzi cilv?ki sa?em Ziemassv?tku apsveikumus, bet pa liel?kajai da?ai...