Zelda viena trešdaļa pabeigta

Šo projektu es “s?ku” 2013. gada s?kum?. Es to noliku mal? uz p?ris gadiem, bet pag?šgad  Oktobr? es to atkal ats?ku š?t. Zelda pašlaik ir mazliet t?l?k izš?ta nek? es r?du, bet es v?l?jos Jums par?d?t progresu, nevis – BAM – gatavs! 😀

T?tad l?k k? Zelda izskat?j?s Janv?r?:

Zelda pirm? rinda

Es neesmu vien?g? kas vi?u šuj. Š? piegriezne ir diegan popul?ra.

N?ciet atpaka? dr?z –  es esmu iepl?nojusi rakst?t n?kamo st?stu p?c p?ris ned???m. 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.