Spilvena veidošanas piedzīvojumi

Es s?kšu ar to, ka par?d?š? beigu rezult?tu un tad m?s dosimies gar? un episk? ce?ojum?.

Es ar spilvenu

T? k? es pašliak sp?l?ju Diablo 3, šis raksts tiks ietur?ts sp?les gar?. M?ž?gais ce?š tums? ??tros c?lienos:). Vienam no maniem lab?kajiem draugiem 13. j?nij? ir dzimšanas diena, t? k? es nevaru at?auties vi?am uzd?vin?t Diablo, es nol?mu uztais?t spilvenu vi?a spilvenu st?r?tim.  Lai ir ko apskaut un paraud?t vientu?aj?s nakt?s pie kompj?tera.

Pirmais c?liens

Pirmais uzdevums bija uztais?t dekorat?vo ?rpusi. Es izv?l?jos melnu pusvilnas dziju k? pamatu. Tais?šanas veids – tambor?šana.

S?kam apl?ti

S?ku ar 5 cilpi??m apl?. Otro rindu uztais?ju no vienk?rtainiem stabi?iem (kart? cauruma divus). Trešo rindu – divi stabi?i viena caurum?, viens pa vienam un tad atkal divi. Ar katru n?kamo rindu palielina pa vienam esošo stabi?u skaitu. Ap 10 rindu es s?ku tambor?t piln?gi t?ras rinds, bez pieaudz?šanas, un katru otro atkal ar pieaudz?š?nu.

Apl?tis pabeigts

Kad es nospriedu, ka apkašmala ir pietiekami liela, s?ku tambor?t viena apmetuma stabi?us, bez pieaudz?šanas. K? j?s varat redz?t, š? tehnika veido jauku cilindra formu.

S?nu malas

P?c tam aptambor?ju malas ar vienkart?gu p?n?ti. Tas viedo asu st?ra dal?jumu no s?nu mal?m un ar? izskat?s daudz lab?k.

Taisam kant?ti

N?kamais solis – izv?l?ties sap?kojuma kr?sas. P?c p?rdomu br?ža, es izv?l?jos br?nu un za?u. Dziju sagriezu aptuveni 10cm garos gabali?os.

Izlemjam decor?cijas

P?c tam – mezglošana. Š? tipa mezgli?i padodas it ?paši ?tri, ja izmanto tamboradatu.

Mezglošana

Mans v?rs uzrakst?ja programmu, kas pal?dz izveidot nejauš?bas rakstu, lai izskat?s t? ka nav nek?da raksta. Zem?k j?s varat redz?t raksta izdruku. Punkts noz?m? br?ns, G – za?š.

Sh?ma

Mezglošana l?n?m iet uz priekšu. Ka j?s var redz?t br?nais un za?ais jaucas kop? neradot nek?da raksta izj?tu.

Mezglošanas s?kums

?rpuse pabeigta. Pag?ja 3 dienas mezglojot, bet man liekas, ka gala rezult?ts ir t? v?rts.

Spilvena apvalks pabeigts

Otrais c?liens

Kad biju pabeigusi ?rpusi, sausminošas domas par iekšpusi s?ka mani vaj?t. Ar ko es to spilvenu piepild?šu? Paris min?tes p?rdom?s un es n?cu pie secin?juma… aitas!!

Pirmais solis – nosk?t aitu un nozagt vilnu.

Aitas

Vilna parasti ir net?ra, un ar to es dom?ju reiz pa reizei pa k?dam br?nam ple??tim (iz?emot gad?jumus, ja izmazg? aitu pirms sk?šanas). T?tad mums vajadz?ja vilnu izmazg?t.

Net?ra vilna

Pag?ja 2 stundas un 4 reizes bija j?nomaina ?dens, bet beig?s es uzvar?ju un vilna ir t?ra. Liel?kos apjomos mazg?t b?tu izdev?g?k laika zi??, bet man nevajadz?ja daudz, t? k?..

Vilna m?rc?jas

Ž?v?jas saul?t?, lauka vid?.

Vilna ž?v?jas

Sausa un daudz t?r?ka vilna sal?dzinot ar augst?k redzamo bildi.

V?ljoproj?m ž?v?jas

“M?ko?u rad?šana” vai vilnas t?r?šana no gružiem.

Plucin?šana

Mana mamma un es – sacens?bas, kura ?tr?k!

Plucinam kop? ar mammu

Maisi?š ar sap?iem.

Izplucin?ta vilna

Trešais c?liens

Vilnu nevar likt tambor?t? apvalk?, bet spilvendr?nas. Ar laiku vilna pa mazajiem caurumi?iem tambor?jum? s?ks spiesties ?r?. T?tad man bija j?uzšuj spilvendr?na.

Lai ieg?tu apli, ko šeit redzat, es uzliku uz auduma spilvena otru notambor?to galu un vienk?rši apvilku to ar z?muli. Dr?bes atgriezuma gabals, kas man bija pieejams bija ?oti biezs,džinam l?dz?gs audums. To saliku 4 k?rt?s, jo tambor?tie spilvena gali netur formu, ja tos pieb?ž ar pild?jumu, izstiepjas un izliecas uz ?rpusi.

Spilvena gali

Pabeigta spilvendrana, no kreis?s puses. Es nem?r?ju spilvendr?nas garumu, vienk?rši ieb?zu dekorat?vaj? arpus? un pieskait?ju 4cm tam galam kas palika ?r?, lai pietiktu šuvju v?l?m.

Spilvendr?na no kreis?s puses

Protams es visu s?nu malu neaizšuvu. Tika atst?ts ap 10cm garš iegriezums, lai spilvenu var?tu izgriest uz labo pusi un p?c tam piepild?t ar vilnu.

Spilvendr?na no lab?s puses

Un tagad  mums ir spilvens.

Spilvens pieb?zts ar vilnu

Ceturtais c?liens

P?d?j? j?dze. Ieliekam piepild?to spilvendr?nu ?r?j? apvalk? un ceram, ka der?s. Nav par ko daudz uztraukties tambor?jumi mazliet stiepjas.

Salikts kop?

Aiztambor?ts ciet un gatavs pasniegšanai.

Spilvens pabeigts

T?tad, ja j?s v?l joprojam esat ar mani p?c š?s gar?s sarunas, un ja jums ir k?di jaut?jumi. Droši atst?jiet komentu Veiksmi pašiem gatavot spilvenus.

P.S. Neviena aita necieta š? produkta izgatavošan?.

 

You may also like...

1 Response

  1. spilvens says:

    Malacīte -tiešām skaists darbiņš-arī dabā izskatījas ļoti labi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.