Madeline pēc lūgšanas – Novembra papildinājumi

Novembris ir kl?t un es atkal rakstu, r?du un st?stu. Man izdev?s izš?t diezgan daudz, bet es vainoju to, ka Skyrim izn?ca 11.11.11, t?p?c ar t? centos. Tagad viss mans laiks ir sadal?ts starp darbu un Skyrim, izš?šanai pagaid?m nav ne br?ža. Par labo augš?jo st?ri varu pateikt, ka izšujas viegli – aptuveni 6 l?dz 7 kr?sas un lieli kr?su laukumi.

Madeline November?

Un tagad k? parasti – tuv?k:

Madeline November? tuvpl?n?

Video sp??u sp?l?t?js man? nevar nociesties nepadal?jies v?l ar – dz?vo Skyrim treileri. 🙂 Lai prieks skatities.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.