Madeline pēc lūgšanas Oktobra papildinājumi

Es cenšos atlicin?t laiku izš?šanai, bet p?d?j? laik? man ir daudz vair?k darba ar programm?šanu, t? k? es netieku tik ?tri uz priekšu. Esmu gandr?z pabeigusi v?l divas lapasun centr?lais logs beidzot ir pabeigts. Nevaru sagaid?t, kad b?šu pabeigusi visus logus. 🙂 N?kamais papildin?jums – novembr?.
Madeline Octobr?
Un tagad tuv?k.
Madeline Octobr? tuvpl?n?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.